Jump to content


Forum rules

Voorafgaand

We zijn allemaal verenigd door ons “supporter zijn” voor RSC Anderlecht. Enkele kernwoordern komen daarbij meteen voor de geest: leider, klasse, kritisch, voorbeeld voor idereen, verdraagzaamheid, ...
Probeer wat te letten op de taal. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van praten, zijn eigen “taal” maar bedenk ook dat dit forum door vele mensen gelezen wordt, mensen van alle leeftijden. Het forum moet een aangenaam en leefbaar zijn voor iedere RSCA-supporter!
Het spreekt voor zich dat iedereen zich houdt aan de alle elementaire beleefdheidsvormen. We beledigen elkaar niet en respecteren ieders mening. Bij een verschil van mening wordt er onderbouwd geantwoord, zonder te vervallen in platitudes en ander laakbaar postgedrag.

We respecteren de club in al zijn geledingen en dulden dus geen enkele belediging van wie dan ook verbonden met de club. Hierop wordt zeer streng toegekeken.
Elke uitingen van racisme ten strengste verboden.
Persoonlijke aanvallen, scheldpartijen, grove taal en bedreigingen maar ook de meer subtielere pesterijen zullen streng worden bestraft.
Al het voorstaande geldt evenzeer voor de tekst in de signaturen, de user text (onder de nickname) en de afbeeldingen die gepost worden.

Het RSCA-forum telt steeds veel gebruikers. Dit houdt in dat er een zeer verscheiden publiek wordt bereikt. Hou hier rekening mee en respecteer dat er verschillen bestaan. De hieronder vermelde regels gelden voor iedereen. We wensen immers dat iedereen zich hier thuis voelt en op een plezierige manier andere (RSCA-) supporters kan ontmoeten of informatie kan komen zoeken.

Onze eerste doel is dat de mensen hier zich AMUSEREN !!!
Basisregels voor discussie op internet:
  • Het is steeds een goed idee om eerst de informatie op het forum en de posts van andere gebruikers volledig na te lezen alvorens in discussie te gaan.
  • Respecteer de mening van een andere gebruiker, ook al wijkt deze mening af van de jouwe.
  • Wees Construcief. Het is perfect aanvaard om het niet eens te zijn met een andere gebruiker. Meer zelfs, we moedigen discussie aan. Maar hou het positief. Wanneer je je geduld verliest, log dan uit eerder dan in negatieve posts te vervallen.
  • Wees steeds beleefd. We erkennen dat het soms moeilijk kan zijn, zeker wanneer we over onze passie discuteren, maar het blijft belangrijk om enkel over het onderwerp te discuteren en niet persoonlijk te worden.We recognise that this can be difficult sometimes, especially when you are passionate about an issue, but it is important to keep the discussion focused on the issues rather than letting it deteriorate into personal insults.
  • Wanneer je vindt dat iemand je beledigd heeft, geeft dit dan bij een moderator via de report-button. Ga verder niet in op de comment en laat het modteam zijn werk doen. Reports worden steeds behandeld.
  • Blijf on topic.
  • Gebruik geen "CAPS LOCK".
  • Let op je taal. Gebruik geen turbotaal, sms-taal of dialect.De forumregels

1.

Het team van moderators en adminstrators bestaat uit vrijwilligers die veel tijd steken in het in goede banen leiden van de discussies op dit forum. Het betreffen geen robots, noch professionele rechters, noch leden van club. De regels worden door hen naar best vermogen toegepast. Zij weten dat er over de toepassing van de regels discussies kunnen ontstaan en zij gaan deze niet uit de weg. Indien men het niet eens is met een beslissing kan deze via een private message worden aangekaart, dan wel in de daarbestemde fora in The Technical Zone: http://forum2.rsca.b...ules-sanctions/ . Discussies over het modereren en toepassing van de regels worden niet aanvaard in andere (sub)fora.

2. Een topic is een plaats waar wordt gediscussieerd rond een welomlijnd onderwerp en wie daaromtrent niets te vertellen heeft, hoeft dan ook niet te reageren. Inbreuken hiertegen zullen bestraft worden. Elke post moet in overeenstemming zijn met de titel. Posts die afwijken van het onderwerp zullen niet langer geaccepteerd worden; dergelijke posten storen immers vaak het normale verloop van een gestarte dialoog.
3. Het taal- en woordgebruik moet in overeenstemming zijn met de algemene regels van beleefdheid en wederzijds respect. Beledigingen, provocaties, en ongepast taalgebruik zijn niet aanvaard. Ook hetgebruik van aanstootgevende termen die verwijzen naar ziektes, aandoeningen, handicaps en dergelijke mogen niet gebruikt worden. Op het niet respecteren van deze meest elementaire regels van een beschaafde discussie staan uiteraard sancties, waarvan de gradatie evolueert met de ernst van de inbreuk.

4. Persoonlijke aanvallen zijn verboden. Wanneer iemand iets post dat volgens u niet correct of idioot lijkt, antwoord dan door zijn argumentatie te weerleggen, niet door hem uit te schelden. Scheldpartijen en persoonlijke aanvallen zullen gesanctioneerd worden, ernstige overtredingen van deze regel kunnen eventueel onmiddellijk met 'suspession' (tijdelijke onmogelijkheid het forum te bezoeken) of zelfs 'ban' (permanente onmogelijkheid het forum te bezoeken).

5. Scheldpartijen en persoonlijke aanvallen tegen een speler, een bestuurder, een trainer of andere medewerker van RSCA alsook van elke andere club, zijn strikt verboden. Men kan al dan niet houden van een speler of akkoord gaan met een beslissing van de trainer maar dat is nooit een reden om hem persoonlijk of als mens aan te vallen. Deze beledigingen en persoonlijke aanvallen zullen steeds streng bestraft worden.
6. Obscene en/of schokkerende beelden, vulgaire, schandalige of oneerbare posts zijn verboden, ook in de Files Room.

7. Zoals ook in de wet vastgelegd is het op dit forum verboden teksten of opmerkingen te posten van racistische aard. Meer bepaald zullen discriminerende of beledigende opmerkingen tov mensen met een andere filosofische opvatting, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging, alsook opmerkingen tov buitenlanders niet worden getolereerd.Ook posten die aanzetten tot geweld of geweld uitlokken zijn verboden.

8. Mits zeer strikte naleving van alle vermelde regels zijn discussies met politieke of communautaire inhoud van het RSCA-forum aanvaard. De moderator kan evtl een sanctie geven aan degene die dergelijke topic start om te provoceren of verantwoordelijk is voor een wending naar het politiek en/of communautaire provocatie.

9. De volgende inbreuken eigen aan discussies op het internet worden eveneens gepast bestraft: trolling, typetje, spamming, ...

10. Trolling wordt bestraft en kan snel aanleiding geven tot permanente uitsluiting bij ernstige recidive. Voor zij die beweren dat ze niet weten wat trolling juist betekent: http://nl.wikipedia..../Trol_(internet)

11. Spammers worden meteen permanent verwijderd. (ban)

12. Het gebruik van typetjes is steeds verboden, behalve bij zogezegde gimmicks (typetjes die duidelijk niet echt zijn - het zijn duidelijk geen echte users doch fictieve personnages). Gezien de problemen van interpretatie en geloofwaardigheid kunnen ook zulke gimmicks naar believen van de mods worden verwijderd.

13. Punishment/ban evasion. Diegene die inlogt met een andere account omdat hij met zijn originele account niet meer kan inloggen/schrijven zal een dubbele sanctie oplopen: ban van de voor de evasion gebruikte account + bijkomende individuele sanctie bepaald door het modteam.

14. Indien bepaalde topics als “onaanvaarbaar”, “niet-passend” of “zinloos” worden beoordeeld heeft een moderator het recht deze te verplaatsen naar de “Prullenmand”, of zelfs volledig te verwijderen. Bij herhaalde overtredingen door eenzelfde forummer kan deze worden bestraft met een ban.

15. Het sanctiesysteem werkt automatisch, behalve bij uitzonderlijke inbreuken waar naderhand een bijkomende sanctie kan worden opgelegd door het modteam. De werking van het systeem wordt hieronder nader toegelicht.

16. Er wordt van elke gebruiker wordt een sanctiegeschiedenis bijgehouden. Deze geschiedenis kan doorwegen in de keuze om een bijkomende sanctie te voorzien, waarbij de ernst van het recidivisme en de aard van de inbreuken een invloed hebben op de ernst en de aard van de sanctie.

17. De permente uitsluiting (ban) is een uitzondering, die enkel wordt 'uitgesproken' bij zeer ernstige, onvergeeflijke overtredingen of ingeval de sanctiegeschiedenis aantoont dat enkel een permanente uitsluiting mogelijk is.

18. De moderators en administrators zien erop toe dat alles in overeenstemming met de forumguidelines gebeurt en straffen eventuele overtreders. Zij hebben het recht anoniem te blijven teneinde mogelijke persoonlijke aanvallen te vermijden. De bestrafte forummers kunnen steeds terecht op een andere specifiek forum (“Warns, Bans complaints…”), dit om uitleg te vragen omtrent een strafmaatregel of om hun opmerkingen te verwoorden indien ze het niet eens zijn met de opgelegde straf. Desgevallend kan dit ook per mail op het adres van het modteam: forumteam@rsca.be

19. Het specifieke “Warns, Ban complaints…”-forum is in de eerste plaats bestemd om “bestrafte forummers” de kans te geven uitleg te vragen en/of zich te verdedigen. Het is verboden voor andere, niet-betrokken forummers om hierover mee in discussie te treden. Wel is er de mogelijkheid voorzien in een open subforum over sancties en regels in discussie te treden. Dergelijke discussies kunnen dus enkel in dat forum plaatsvinden en nergens anders op het forum.


SANCTIONERING

De sanctionering werkt met een waarschuwingssysteem dat steeds wordt toegepast, behalve bij uitzonderingsgevallen.

Het waarschuwingssysteem werkt als volgt:

Indien je een inbreuk op 1 van de regels van dit forum begaat, dan krijg je een waarschuwing van een mod of een admin. Al naargelang de aard van de sanctie krijg je automatisch strafpunten. Deze strafpunten worden aangegeven onder je avatar, doch zijn enkel voor jou en de mods en admins zichtbaar.

Wanneer je een specifiek aantal strafpunten hebt verzameld, worden er automatisch sancties toegepast. De duur en de ernst van de straffen liggen dus vast van zodra de omschrijving van de inbreuk door een mod is vastgelegd. Hieronder zal je meer uitleg en enkele specifieke voorbeelden vinden.

Bij zeer ernstige inbreuken of ingeval van ernstig recidivisme wordt door mods en admins een collegiale beslissing genomen. De duur en ernst van de sanctie maakt dan het voorwerp uit van een beslissing geval per geval.

OMSCHRIJVING INBREUKEN EN PUNTEN DIE ERTEGENOVER STAAN

Inbreuk - Punten - Duur

SANCTIES

Punten - sanctie


Zoals je zult hebben begrepen, zal iedereen die zich enigszins aan de regels kan houden minstens altijd het forum lezen. Enkel de onaanvaardbare inbreuken houden een tijdelijke verwijdering van het forum in. Een permanente ban is in principe uitgesloten, behoudens zeer ernstige vergrijpen.

DISCUSSIES

Indien je gewarned, in danger of suspended bent, kan je steeds terecht in de Technical Zone voor discussies. Enkel daar worden discussies geduld, dus niet in andere topics of per pm.* * *


FR: under construction


* * *


ENG: under construction